Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.nabytekherink.cz, které provozuje:

BUDAFOOD, s.r.o.
Herink č. 7
251 01, okr. Praha – východ
Česká republika
IČO: 26168766
DIČ: CZ26168766
Firma BUDAFOOD, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 76441.
Tel.: +420 317 070 632
Fax: +420 323 637 572
Email: info@nabytekherink.cz


dále též jen jako „prodávající“.

Provozovna prodávajícího:
Herink č. 7
251 01, okr. Praha – východ
Česká republika

  1. Prodávající je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  2. Kupující má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním své objednávky v rámci internetového obchodu.

  3. Odesláním objednávky, potvrzuje kupující, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  4. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky) v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, náklady na dopravu aj.)

 1. Kupní smlouva

  1. Předmětem koupě z uzavřené kupní smlouvy je při nákupu zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

  2. Odeslaná objednávka kupujícího v internetovém obchodě je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Vlastní kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu.

  3. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

  4. K ceně zboží je připočítávána cena dopravy.

 1. Dodání, platební podmínky

  1. Slevy na dopravu zboží

   • S konečnou cenou objednávky včetně všech poplatků za dopravu zboží je kupující vždy srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

   • zdarma při osobním vyzvednutí zboží v provozovně Prodávajícího.

   • poštovné a balné u jiného způsobu dopravy, než je osobní vyzvednutí v provozovně Prodávajícího se řídí následujícím ceníkem dopravy:

  2. Ceník dopravy

   1. Cena dopravy se odvíjí dle váhových limitů celé objednávky. Produkty jsou rozděleny do kategorií A, B a C dle váhových indexů, které zohledňují rozměry, hmotnost a náročnost přepravy.

   2. Váhový index není přesná váha produktu a je zobrazen u každého produktu, pokud potřebujete znát přesnou váhu produktu, kontaktujte nás předem.

   3. Celková cena dopravy je vždy uvedena před potvrzením objednávky a přičtena k celkové ceně.

   4. Uvedené ceny jsou s DPH a platí pouze pro dopravu v ČR.

   5. Doprava na Slovensko po předchozí domluvě.

Kategorie

Váhový index

Produkty v kategorii

Kategorie A

1 kg

Obrázky, polštáře, hodiny, ostatní malé dekorace

Kategorie B

5 kg

Lampy, židle, stoličky, ostatní větší dekorace, zrcadla

Kategorie C

20 kg

Stoly, křesla, pohovky, skříně, ostatní velké kusy nábytku

Váhový limit objednávky

Cena dopravy

0 - 5kg

199,00 Kč

5 - 20kg

299,00 Kč

20kg +

499,00 Kč

Příklady výpočtu ceny dopravy:

Objednávka

Váhový index

Váhový index objednávky

Váhový limit objednávky

Cena dopravy

1x Hodiny

1 kg

1 kg

0 - 5kg

199,00 Kč

4x Polštář

1 kg

4 kg

0 - 5kg

199,00 Kč

6x Obrázek

1 kg

6 kg

5 - 20kg

299,00 Kč

1 x Židle

5 kg

5 kg

5 - 20kg

299,00 Kč

5 x židle

5 kg

25 kg

20kg +

499,00 Kč

1 x stůl

20 kg

20 kg

20kg +

499,00 Kč

  1. Adresa pro osobní odběr zboží:
   Nabytekherink.cz

Herink č. 7
251 01, okr. Praha – východ

e-mail: info@nabytekherink.cz, Tel.: +420 317 070 632, Fax: +420 323 637 572

  1. Platby

   • Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Herink č. 7, 25101, Herink, okr. Praha – Východ;

   2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-5489090277/0100 vedený u Komerční Banky, a.s.;

   4. Bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Herink č. 7, 25101, Herink, okr. Praha – Východ;

   5. Bezhotovostně prostřednictvím online platby poskytovanou společností GOPAY s.r.o.

 1. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro vedení uživatelského účtu, jedná se o údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, emailová adresa, tel. číslo. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu předávány třetím osobám. Výjimku tvoří nezbytně nutné údaje, které budou předány přepravci za účelem doručení zboží kupujícímu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v čl. V, odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Záruka na jakost je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem.

 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Herink č. 7, 251 01, okr. Praha - východ. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 4. V případě reklamace zboží kontaktuje kupující elektronickou poštou prodávajícího (info@nabytekherink.cz), kde zanechá telefonické číslo, na které prodávající zavolá a domluví s kupujícím postup reklamace, případně kontaktuje prodávajícího na tel. čísle +420 317 070 632.

 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka (kupujícího):

 1. Kupující má v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel dle § 1831 NOZ. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a to i v případě, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  Pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 4. 5. 2017 a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost a účinnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.


p r o d e j n a